شرایط همکاری نقدی

همکار گــرامی در صورت تمایل به خــرید نقدی از مـزایای تخفیف آن بهره مند خواهید شد کــه به شــرح ذیـل حضورتـان اعلام مـی گردد

 

فاکتورهایی که مبلغ واریزی آن کمتــراز   6/000/000  ریال باشند دارای  0%  تخفیف می باشند.

فاکتورهایی که مبلغ واریزی آن بیشتر از  6/000/000   ریال باشند دارای   5%  تخفیف می باشند.

فاکتورهایی که مبلغ واریزی آن بیشتر از 10/000/000  ریال باشند دارای 10%  تخفیف می باشند.

فاکتورهایی که مبلغ واریزی آن بیشتر از 30/000/000  ریال باشند دارای 13%  تخفیف می باشند.

فاکتورهایی که مبلغ واریزی آن بیشتر از 40/000/000  ریال باشند دارای 14%  تخفیف می باشند.

فاکتورهایی که مبلغ واریزی آن بیشتر از 50/000/000  ریال باشند دارای 15%  تخفیف می باشند.

 

در صورت تایید فاکتور مبلغ آن را به یکی از شماره حساب های زیر واریز بفرمایید

 

 

صاحب حساب شماره حساب شماره کارت نام بانک
محمد عزیز محمدی 0101978160002 9474 9799 9918 6037 بانک ملی
محمد عزیز محمدی 0100058563008 9125 4346 6940 6037 بانک صادرات
محمد عزیز محمدی 1742804663 4926 6232 3378 6104 بانک ملت