منو
سبد شما

شرایط همکاری نقدی

همکار گــرامی در صورت خــرید نقدی از مـزایای تخفیف آن بهره مند خواهید شد.

.تخفیف نقدی نسبت به نوع برند و جمع فاکتور محاسبه می شود 
در صورت تایید فاکتور مبلغ آن را به یکی از شماره حساب های زیر واریز فرمایید.


صاحب حساب

شماره حساب

شماره کارت

نام بانک

محمد عزیزمحمدی

0100058563008

9868 5574 6974 6037

صادرات

محمد عزیزمحمدی

1742804663

2361 2131 3375 6104

ملت